informacja

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o zbliżającym się terminie kolejnego naboru do projektu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAŁE SKARBY”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.nabór do "Zachodniopomorskich Małych Skarbów". Jeśli macie dziecko do lat 3 i chcecie wrócić do pracy


Nabór prowadzony będzie w dniach od 26 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w ww. terminie osobiście, w:
- kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza 41,
lub
- sekretariacie fili WUP w Koszalinie ul. Słowiańska 15a,
bądź
- wysłać pocztą (za termin złożenia uznaje się datę wpływu do siedziby Realizatora projektu).

Szczegółowych informacji, dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, pod nr telefonów: 607 366 458, 91 42 56 146, 91 42 56 147 oraz 91 42 56 148.

UWAGA!!!

Aktualny regulamin wraz z załącznikami dostępny będzie od 12 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej www.wup.pl (zakładka Małe Skarby, dział dokumenty do pobrania).

Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem naboru zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.