Drukuj
herb gminy kołbaskowo

Kołbaskowo, dn.16.10.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz § 14 ust. 3 Statutu Gminy Kołbaskowo (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2327) z w o ł u j ę XXXVI Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień  23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie, Kołbaskowo 87.

Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXVI sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad,
e. odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja dyrektorów szkół za rok szkolny 2016/2017.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2017 r.”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2017-2029 za I półrocze 2017” oraz Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 2/232 i 2/183 obręb Przecław.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo w ośmioletnie szkoły podstawowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta Gminy Kołbaskowo w zakresie przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.      


Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Szczuplak                                          
 

Załączniki
Download this file (Informacja SP Będargowo.pdf)Informacja SP Będargowo.pdf
Download this file (informacja SP Przecław.pdf)informacja SP Przecław.pdf
Download this file (Informacja ZPO Kołbaskowo.pdf)Informacja ZPO Kołbaskowo.pdf
Download this file (porządek obrad XXXVI sesja.pdf)porządek obrad XXXVI sesja.pdf
Download this file (projekt w spr. inkasentów.pdf)projekt w spr. inkasentów.pdf
Download this file (projekt w spr. przekształcenia szkół.pdf)projekt w spr. przekształcenia szkół.pdf
Download this file (projekt w spr. skargi na GOPS.pdf)projekt w spr. skargi na GOPS.pdf
Download this file (projekt w spr. skargi na nienalezyte wykowywanie zadań przez Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf)projekt w spr. skargi na nienalezyte wykowywanie zadań przez Wójta Gminy Kołbaskowo.pdf
Download this file (projekt w spr. sprawozdania z wykonania budżetu.pdf)projekt w spr. sprawozdania z wykonania budżetu.pdf
Download this file (projekt w spr. ustanowienia służebności.pdf)projekt w spr. ustanowienia służebności.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w budżecie.pdf)projekt w spr. zmian w budżecie.pdf