Print

Kołbaskowo, dn. 26.01.2015 r.

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z w o ł u j ę  IV Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 2 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a. stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z III Sesji,
c. zatwierdzenie porządku dziennego,
d. powołanie sekretarza obrad.
2. Informacja Straży Gminnej w Kołbaskowie z działalności za rok 2014.
3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w II półroczu 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o nr ew. 209/1, 209/4 i 209/22, obręb Warzymice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 121, obręb Siadło Górne na okres 10 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 3/59, obręb Przecław od Agencji Nieruchomości Rolnych.
10. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za IV kwartał 2014 roku.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za rok 2014.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.                                
 


    Przewodniczący Rady Gminy
 
    Zbigniew Szczuplak

SS_ATTACHMENTS_LIST_HEAD
Download this file (1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r.pdf)1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r.pdf
Download this file (2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2022..pdf)2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2015-2022..pdf
Download this file (3. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku.pdf)3. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku.pdf
Download this file (4. w sprawie sprawozdania z działalności komisji.pdf)4. w sprawie sprawozdania z działalności komisji.pdf
Download this file (5. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o nr ew. 209.1, 209.4 i 209.22, obręb Warzymice.pdf)5. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o nr ew. 209.1, 209.4 i 209.22, obręb Warzymice.pdf
Download this file (6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 121, obręb Siadło Górne na okres 10 lat.pdf)6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 121, obręb Siadło Górne na okres 10 lat.pdf
Download this file (7. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 3.59, obręb Przecław od Agencji Nieruchomości Rolnych.pdf)7. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 3.59, obręb Przecław od Agencji Nieruchomości Rolnych.pdf
Download this file (Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo za IV kwartał 2014 roku.pdf)Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo za IV kwartał 2014 roku.pdf
Download this file (Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki w Kołbskowie za 2014 r.pdf)Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki w Kołbskowie za 2014 r.pdf