Print

Kołbaskowo, dn. 28.09.2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)  z w o ł u j ę XII Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzień 5 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.30. w sali konferencyjnej w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16.


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a stwierdzenie quorum,
b przyjęcie protokołu z XI Sesji,
c zatwierdzenie porządku dziennego,
d powołanie sekretarza obrad.

2. Informacja dyrektorów szkół za rok szkolny 2014/2015.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za I półrocze 2015 r.", "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołbaskowo na lata 2014-2022 za I półrocze 2015" oraz Informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za I półrocze 2015r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 58 obręb Ustowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Warzymice).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Przylep).

11. Przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019r.

13. Informacja z działalności Wójta za II kwartał 2015 roku.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad.                                
    

                                                          Przewodniczący Rady Gminy
 
    Zbigniew SzczuplakUWAGA!!!!
Zmiana miejsca posiedzeń Rady Gminy Kołbaskowo. Sesja odbędzie się w budynku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rosówek 16. Sala nr 57 – wejście od strony Straży Gminnej.

SS_ATTACHMENTS_LIST_HEAD
Download this file (Biblioteka -wykonanie planu finansowego.pdf)Biblioteka -wykonanie planu finansowego.pdf
Download this file (Informacja Gimnazjum Publiczne.pdf)Informacja Gimnazjum Publiczne.pdf
Download this file (informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015.pdf)informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015.pdf
Download this file (informacja o przebiegu wykonania budżetu część opisowa.pdf)informacja o przebiegu wykonania budżetu część opisowa.pdf
Download this file (informacja o przebiegu wykonania budżetu część tabelaryczna.pdf)informacja o przebiegu wykonania budżetu część tabelaryczna.pdf
Download this file (Informacja SP Będargowo.pdf)Informacja SP Będargowo.pdf
Download this file (Informacja SP Przecław.pdf)Informacja SP Przecław.pdf
Download this file (informacja Wójta za II kwartał 2015 r..pdf)informacja Wójta za II kwartał 2015 r..pdf
Download this file (porzadek obrad XII sesja.pdf)porzadek obrad XII sesja.pdf
Download this file (projekt w spr. honorowego obywatelstwa.pdf)projekt w spr. honorowego obywatelstwa.pdf
Download this file (projekt w spr. miejscowego planu - Warzymice.pdf)projekt w spr. miejscowego planu - Warzymice.pdf
Download this file (projekt w spr. miejscowego planu Przylep.pdf)projekt w spr. miejscowego planu Przylep.pdf
Download this file (projekt w spr. nabycia udziałów w nieruchomości.pdf)projekt w spr. nabycia udziałów w nieruchomości.pdf
Download this file (projekt w spr. opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf)projekt w spr. opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
Download this file (projekt w spr. przyjęcia informacji z realizacji budżetu.pdf)projekt w spr. przyjęcia informacji z realizacji budżetu.pdf
Download this file (projekt w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.pdf)projekt w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.pdf
Download this file (projekt w spr. wyboru ławników.pdf)projekt w spr. wyboru ławników.pdf
Download this file (projekt w spr. zmian w budżecie.pdf)projekt w spr. zmian w budżecie.pdf
Download this file (projekt w spr. zmiany uchwały nr IX.64.20111.pdf)projekt w spr. zmiany uchwały nr IX.64.20111.pdf
Download this file (sprawozdanie z działalności ZPO Kołbaskowo.pdf)sprawozdanie z działalności ZPO Kołbaskowo.pdf