Na przełomie października i listopada 2015 r. zakończyła się inwestycja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od m. Przecław do m. Kurów.

Czytaj więcej...

Przebudowa drogi gminnej nr 195035Z w Siadle Dolnym zakończona.

Czytaj więcej...

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „ Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dla operacji Wspólnoty z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Niemczech i w Polsce w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Czytaj więcej...

21 marca uroczyście, ale na wesoło - otwieramy ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku Przecław-Kołbaskowo-Rosówek. W tym dniu zwykle witamy Wiosnę. Jest to więc najlepszy czas na wiosenne przywitanie nowej inwestycji gminnej służącej wszystkim mieszkańcom Gminy Kołbaskowo. Zapraszamy do wspólnej zabawy podczas akcji promocyjnej.

Czytaj więcej...


Projekt dofinasowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013.
Umowa o przyznanie pomocy UM16-6921-UM1600328/14 „Budowa i przebudowa wodociągu zasilającego miejscowość Przecław” z dnia 30.05.2014 r.

Czytaj więcej...

Kolejna droga gminna została wykonana. Dnia 14 listopada 2014 r. dokonany został odbiór drogi dojazdowej do pól w miejscowości Siadło Górne (dz. nr 90). Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 176 311,29 zł. Koszt budowy wyniósł 508 548,31 zł.

Czytaj więcej...

Prace przy budowie ścieżki pieszo-rowerowej o długości ponad 6 km, łączącej Przecław z Kołbaskowem i Rosówkiem powoli dobiegają do końca. Pierwsze odcinki czarnej nawierzchni już możemy zaobserwować od strony Rosówka. Ścieżka biegnie wzdłuż posiadającej bardzo duże natężenie ruchu drogi krajowej nr 13. Będzie miała nawierzchnię bitumiczną.

Czytaj więcej...

Realizacja przebudowy drogi gminnej nr 195023Z przewidziana jest na obszarze Gminy Kołbaskowo, w miejscowości Siadło Dolne, na terenie następujących działek: Działki nr 129, 75/8, 76, 51/2, 50/3, 46, 53/3, 52/1
Droga jest drogą klasy gminnej i łączy się z drogą gminną nr 195035Z, która włączona jest bezpośrednio do drogi powiatowej Kurów – Siadło Dolne 3927Z, (stary nr 0631Z) Przebiega ona przez działki 129, 75/8, 76, 51/2, 50/3, 46, 53/3, 52/1.

Czytaj więcej...

Inwestycja pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”  dofinansowana została w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...


Projekt dofinasowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013. Celem projektu była poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Warnik, Barnisław, Smolęcin, Bobolin, Karwowo poprzez budowę wodociągu z ujęcia Warnik do miejscowości Bobolin.

Czytaj więcej...

budowagimnazjum„Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

 

Czytaj więcej...

Projekt dofinasowany w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”  w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”.

Czytaj więcej...

W ramach projektu stworzono miejsce, w którym wypoczywać mogą na świeżym powietrzu mieszkańcy, oraz osoby odbywające wycieczki po okolicy. Inwestycja realizowana została na działce 86/8 w Będargowie.

Czytaj więcej...

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „ Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 dla operacji Wspólnoty z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Niemczech i w Polsce w ramach Celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Czytaj więcej...