1) Komisja Budżetowa:

Do zadań Komisji Budżetowej należy:

a) Kontrola finansów Gminy;

b) Opiniowanie projektów uchwał w sprawach zmian w budżecie i budżetu Gminy;

c) Opiniowanie spraw i wniosków przedkładanych przez Wójta i Radę;

d) Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji.

 

2) Komisja Gospodarcza

Przedmiotem działania Komisji Gospodarczej są sprawy z zakresu:

a) Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami;

b) Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

c) Ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

d) Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

e) Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków  komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz;

f) Lokalnego transportu zbiorowego;

g) Targowisk i hal targowych;

h) Zieleni miejskiej i zadrzewień;

i) Cmentarzy gminnych;

j) Programów gospodarczych;

k) Współpracy z przedsiębiorcami;

l) Inwestycji gminnych;

m) Inwentaryzacji mienia gminnego;

n) Strategii i planów rozwoju gminy;

o) Promocji Gminy w zakresie programów gospodarczych oraz turystyki jako czynników tworzenia miejsc pracy.

 

3) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej są sprawy z zakresu:

a) Edukacji publicznej;

b) Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;

c) Pomocy społecznej;

d) Ochrony zdrowia;

e) Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

f) Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

g) Programów profilaktycznych;

h) Wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

i) Współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i stowarzyszeniami;

j) Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

k) Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i powodziowej;

l) Ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego;

m) Promocji Gminy;

n) Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

4) Komisja Rewizyjna

Zakres i przedmiot działania Komisji określa ustawa i Statut Gminy.

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Bożena Grzybowska – Przewodnicząca
Barbara Dąbrowska – Zastępca Przewodniczącej
Tomasz Kufel
Grzegorz Małowiecki
Małgorzata Rychel

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Monika Jacyna – Przewodnicząca
Izabela Lis – zastępca Przewodniczącej
Mateusz Jakubowski
Czesława Ratajczyk
Roman Woźniak

KOMISJA BUDŻETOWA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Tomasz Kufel – Przewodniczący
Bożena Grzybowska – Zastępcą Przewodniczącego
Grzegorz Małowiecki
Krzysztof Przewoźniak
Dorota Trzebińska

KOMISJA GOSPODARCZA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Izabela Lis – Przewodnicząca
Małgorzata Rychel – Zastępca Przewodniczącej
Zbigniew Szczuplak
Iwona Szuszkiewicz
Dorota Trzebińska

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Krzysztof Przewoźniak – Przewodniczący
Roman Woźniak – Zastępca Przewodniczącego
Monika Jacyna
Anna Sypniewska
Iwona Szuszkiewicz


KOMISJA SPORTU ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Zbigniew Szczuplak- Przewodniczący
Anna Sypniewska – Zastępca Przewodniczącego
Barbara Dąbrowska
Mateusz Jakubowski
Czesława Ratajczyk