Placówki niepubliczne

ZGŁASZANIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

 

Podstawa prawna:

Tryb postępowania reguluje rozdział 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

 

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gmina Kołbaskowo) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

 

Niezbędne dokumenty:

(kserokopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 

1)   Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych -druk

2)   Do zgłoszenia należy załączyć następującą dokumentację:

  1. statut szkoły lub placówki
  2. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce -druk
  3. potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej  (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego –osoba prawna)
  4. dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (np.umowa najmu)
  5. informacja osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, możliwość realizacji innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy -druk
  6. opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:

- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- opinia Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej

- pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach nieszkolnych)

  1. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty ( w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej)-druk
  2. pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art.7 ust. 3 cytowanej  ustawy (w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej).

 

Termin realizacji wpisu

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

1)     nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki

2)     datę i numer wpisu do ewidencji

3)     nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki

4)     osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę

5)     adres szkoły lub placówki

 

 

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy

72-001 Kołbaskowo 106

Sekretariat

 

Jednostka odpowiedzialna

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

72-001 Kołbaskowo 106

 

Uwagi i dodatkowe informacje

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji.

 

Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji

Wójt Gminy Kołbaskowo wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

1)   zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,

2)   statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

Wykreślenie wpisu do ewidencji

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

1)   niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji

2)   prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej

3)   stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art.82 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – jeżeli osoba prowadząca szkołę  lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu  sprawującego nadzór pedagogiczny

4)   dokonania wpisu z naruszeniem prawa

5)   zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące

 

Informacja o trybie odwołania

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do kuratora oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną.

 

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca  szkołę lub placówkę jest zobowiązana  co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, który dokonał wpisu do ewidencji. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

Druki dostępne są również w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół,  Kołbaskowo 106, pokój nr 1.