informacja1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do:
klas II-III i klasie VI szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum;
klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej  II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;
klasie III  liceum plastycznego
klasie III  lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. Programem będą także objęci uczniowie:
słabowidzący,
niesłyszący,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aseprgera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym  w roku szkolnym 2014/2015  do szkół podstawowych z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


3. Pomoc w formie  dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom (wymienionym w pkt 1):
1. pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, 1623 i 1650.), tj. 539 zł ,
2. pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie, przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, 1623 i 1650.), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 ze zm.), tj. z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, itp.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

4. Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014r. będzie wynosić:
do kwoty 225 zł :
- dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas II-III (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
- dla uczniów niepełnosprawnych klas II-VI szkoły podstawowej i gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
do kwoty 325 zł dla uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów  klas IV-VI szkoły podstawowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
do kwoty 350 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnym korzystających z  podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów- z dnia …… 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2014r. poz. …..) – projekt z 28 maja 2014r.

5. Pomoc przyznawana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

6. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 i nr 2.

Termin składania wniosków -   do dnia  30 września 2014 r.


 

Pin It

Bądź na bieżąco