Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie rozpocznie przyjmowanie wniosków „Rodzina 500 plus” (o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego).

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) osobom,  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. lub 1200,00 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na podstawie dochodu osiągniętego w roku 2014 z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w    pieczy zastępczej,
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołączyć należy (podstawowe dokumenty):
- oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (przy ubieganiu  
prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
 
W przypadku złożenia kompletnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia  1 kwietnia 2016 r.


Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski i załączniki do pobrania  na stronie www.gops.kolbaskowo.pl zakładka 500+ informacje.

Formularze wniosków i załączników wydawane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

UWAGA: wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, w przypadku wcześniejszego przysłania wniosku w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego postępowanie zostanie umorzone.


Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Pin It

Bądź na bieżąco