Rusza konkurs na SOŁTYSA ROKU 2016. Taki tytuł może uzyskać sołtys z Gminy Kołbaskowo tylko raz podczas trwania kadencji. To szansa dla aktywnych sołtysów, którzy mocno angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Poniżej publikujemy regulamin konkursu. W załączeniu także Karta Zgłoszeniowa. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca, rozstrzygnięcie nastąpi podczas imprezy „Kiełbaskowo w Kołbaskowie” - 25 czerwca.

 

Regulamin konkursu SOŁTYS ROKU
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Sołtys Roku” jest Gmina Kołbaskowo
2. Konkurs trwa od dnia 28 kwietnia  2016 r. do imprezy „Kiełbaskowo w Kołbaskowie” tj. do 25 czerwca 2016 r.
3. Konkurs prowadzony jest wśród sołtysów Gminy Kołbaskowo.
4. Tytuł „Sołtysa Roku” przyznaje się tylko raz w trakcie trwania kadencji.
5. W każdej edycji wyłoniony zostanie 1 laureat z terenu Gminy, który otrzyma tytuł „Sołtys Roku”.  
6. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Gminy pod nr tel. 091 311 95 10 wew. 41
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa, rady parafialne a także organizacje pozarządowe i organy władzy samorządowej: rada gminy, wójt.
2.  W przypadku zgłoszenia kandydata przez jedną osobę np. przez mieszkańca, albo radnego, przez prezesa gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego stowarzyszenia sołtysów, bądź przez jeden organ władzy samorządowej np. przez wójta lub starostę – do zgłoszenia powinny być dołączone też opinie właściwej rady sołeckiej i działających na terenie sołectwa bądź gminy instytucji oraz organizacji.
3.  Do udziału w Konkursie może zostać zgłoszony każdy sołtys.
4. Kandydatem do udziału w Konkursie nie może być osoba, która została pozbawiona mandatu uchwałą rady gminy albo prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 3. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

§ 4. Składania wniosków konkursowych
1. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie www.kolbaskowo.pl  
2. Karty zgłoszeniowe i dokumentację konkursową należy nadsyłać na adres Urzędu Gminy  Kołbaskowo  z dopiskiem „KONKURS: SOŁTYS ROKU” do dnia 16 czerwca 2016 r.
3. Płyty dołączone do zgłoszenia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem zgłaszanego sołtysa.
4. Materiały uzupełniające do zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną (teksty w programie Word, zdjęcia w formacie jpg o rozdzielczości 300 dpi) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Dokumentacja, zgłoszenia, zdjęcia bądź filmy na CD nie podlegają zwrotowi.


§ 5. Ocena zgłoszeń
1. Oceny zgłoszeń i wyboru laureatów dokona kapituła konkursu w składzie: dwóch pracowników Urzędu Gminy, Wójt Gminy Kołbaskowo, Przewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Nadzór nad prawidłowością konkursu sprawuje wójt, który gromadzi
i przechowuje dokumentację.
2. Kapituła Konkursu przy ocenie zgłoszeń będzie kierowała się głównie następującymi kryteriami:
wpływ działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej miejscowości i Gminy;
materialne rezultaty działalności, np. poprawa infrastruktury komunalnej,
rezultaty działalności ponadlokalnej,
czas sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności,
dalsze plany związane z działalnością sołectwa.

§ 6. Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na V Targach Produktów Regionalnych „Kiełbaskowo w Kołbaskowie” w dniu 25 czerwca 2016 r.
2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Kołbaskowo.


§ 7. Nagrody
Nagrodami w konkursie będą: puchar „Sołtys Roku 2016”, tekst promujący osobę laureata na stronie www.kolbaskowo.pl, oraz nagroda finansowa.

 
§ 8. Postanowienia końcowe
 Organizator oświadcza, że dane osobowe podane w zgłoszeniach konkursowych zostaną, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), wykorzystane dla celów związanych z realizacją Konkursu.

Pin It

Bądź na bieżąco