DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Podstawa prawna: Art.14a ust. 4 i art. 17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.).


informacjaGmina Kołbaskowo zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu (lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej jeżeli dowożenie zapewniają rodzice) :

  • niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust.1a przewóz do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizującym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.71b ustawy o systemie oświaty, przewóz do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
  • dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przewóz do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.


I. ZASADY ZGŁASZANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA

1. Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu dla dziecka niepełnosprawnego przysługuje:
 rodzicom dziecka
 prawnym opiekunom
2. W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
3. W przypadku dzieci objętych dowozem od dnia 1 września 2016r. wniosek należy złożyć do dnia 12 sierpnia 2016r.
4. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Kołbaskowie, Kołbaskowo 106.
5. Dla wniosków złożonych w trakcie roku szkolnego realizacja dowozu będzie możliwa w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni we wniosku wskazują okres świadczonej usługi dowozu dziecka do przedszkola lub szkoły.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola- załącznik
Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych)


III. OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU

Nie dotyczy.

IV. TERMIN ODPOWIEDZI

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

V. INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Kołbaskowie, Kołbaskowo 103  lub pod nr tel. 91 311 97 33

VI. UWAGI

1.  Wysokość dofinansowania do dowozu organizowanego przez rodziców (opiekunów) ustala się na podstawie aktualnych kosztów przewozu osób środkami komunikacji publicznej – szczegółowe zasady zostaną określone w umowie zawartej między Wójtem  Gminy Kołbaskowo a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów  wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

Pin It

Bądź na bieżąco