herb gminy kołbaskowo

Wójt Gminy Kołbaskowo zaprasza do składania ofert na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych oraz uczniów klas II-III Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018.   

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo
Tel. 091 311 95 10 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dodatkowych (rozwijających zainteresowania) dla uczniów klas I-VII Szkoły Podstawowej
w Kołbaskowie, Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Szkoły Podstawowej w Będargowie oraz dla uczniów klas II-III Publicznego Gimnazjum w Przecławiu. Zajęcia będą odbywały się w ww. szkołach lub świetlicach gminnych w terminie od 11.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Możliwe jest również przeprowadzenie zajęć w trakcie ferii zimowych oraz wakacji.
Z wyłonionymi wykonawcami zostaną podpisane umowy zlecenie na prowadzenie zajęć.

III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych, nauczyciele emeryci, trenerzy, instruktorzy lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w pracy z dziećmi.
 
IV. Do zakresu obowiązków wykonawcy będzie należało prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, a także:
Opracowanie i wdrożenie programu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych;
Przekazanie Zamawiającemu przed rozpoczęciem zajęć harmonogramu zajęć;
Prowadzenie dzienników zajęć pozalekcyjnych oraz innych dokumentów wskazanych przez  Zamawiającego oraz dostarczenie ich w wyznaczonych terminach;
Przeprowadzenie wśród uczestników zajęć dwukrotnie (przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu) ankiet, wywiadów, testów kompetencyjnych, w celu określenia stopnia osiągnięcia zaplanowanych efektów.

 V. Oferta powinna zawierać
1. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2. Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
3. Plan pracy oraz wstępny ramowy harmonogram.
4. Cenę brutto za całość, oraz cenę brutto za godzinę pracy oraz cenę materiałów niezbędnych do wykonania usługi (szczegółowy kosztorys).
5. CV Wykonawcy, w tym informacje o ukończonych szkoleniach, kursach, uprawnieniach, prowadzonych zajęciach, imprezach, które organizuje lub współorganizuje, doświadczeniu pracy z dziećmi.

VI. Kryteria wyboru ofert       
Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania oraz zaprasza Wykonawcę do negocjacji.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane są pod uwagę następujące kryteria oceny:
1. Cena brutto za wykonanie usługi (40%).
2. Atrakcyjność planu, metod, zakładanych efektów przeprowadzonych zajęć (40%).
3. Doświadczenie (20%).

VII. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, w terminie do 23.06.2017 r. do godziny 15:00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo, z dopiskiem na  kopercie „Oferta na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ” (liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest inspektor Kamila Wyrębska-Krzywdzińska,  tel. 091 311 95 10, wew. 41;  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 VIII. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.
2. Negocjacji z Wykonawcą, co do zakresu usługi oraz ceny w sytuacji, gdy złożona oferta odbiegać będzie od założeń budżetowych Zamawiającego.
3. Uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.  


 

Pin It

Bądź na bieżąco