informacja

Dyrektor Publicznego Żłobka Gminnego w Przecławiu, 72-005 Przecław 120 ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka

Ilość stanowisk: 1
Wymagania wobec kandydata:
I. Wymagania konieczne:
Kandydat / kandydatka:
1. posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
7. cieszy się nieposzlakowaną opinią

II. Wymagania dodatkowe:
1. wysoka kultura osobista,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. sumienność i zaangażowanie,
4. odporność na stres,
5. cierpliwość,
6. komunikatywność,
7. mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:
1. Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.
2. Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.
3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.
4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.
6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.
8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.
9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
10. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.
11. Współudział w planowaniu jadłospisu.
12. Udział w kontrolach Sanepidu.
13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.
14. Prowadzenie apteczki.
15. Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.
16. Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.
17. Prowadzenie dokumentacji HACCP.
18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających
z organizacji pracy w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu.
19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Publicznym Żłobku Gminnym
w Przecławiu oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

Warunki pracy: umowa o pracę, cały etat, od poniedziałku do piątku
Praca od: 01.09.2017 r.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kserokopia dowodu osobistego,
4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
7. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
10. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów: Oferty należy składać w terminie do dnia 10.08.2017 r. w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowo 103.
Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 311 97 33/34

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Pin It

Bądź na bieżąco