Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. - „ Wyprawka szkolna” Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów- projekt z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w:

 • klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 • klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum;
 • klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej  II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;
 • klasie II  liceum plastycznego
 • klasie II  lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

2. Programem będą także objęci uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym  w roku szkolnym 2013/2014  do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

3. Pomoc w formie  dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom (wymienionym w pkt 1):

 1. pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz.182.), tj. 456 zł, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.
 2. klas I szkoły podstawowej i klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), tj. 539 zł ,
 3. pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (dochód przekracza 456 zł na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, itp.), na podstawie decyzji dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.

 

4. Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013r. będzie wynosić:

 • do kwoty 225 zł :

- dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III,

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum,

 • do kwoty 325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów  klas IV-VI szkoły podstawowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
 • do kwoty 350 zł dla niepełnosprawnych uczniów (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnym korzystających z  podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów- projekt z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych (Dz.U. z 2013r. poz. …)

 

5. Pomoc przyznawana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

6. Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 i nr 2.

Termin składania wniosków -   do dnia  30 września 2013 r.

 

 

 

 

 

Pin It

Bądź na bieżąco