Informacje na temat zakresu działań i składu Komisji Stałych.

 

1) Komisja Budżetowa

Wszelkie sprawy z zakresu  gospodarki finansowej Gminy, w szczególności:
a) Kontrola finansów Gminy;
b) Opiniowanie projektów  uchwał w sprawach zmian w budżecie i budżetu Gminy;
c)   Opiniowanie spraw i wniosków przedkładanych przez Wójta i Radę;
d) Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji.

2) Komisja Gospodarcza

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
a) Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami;
b) Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
c) Ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
d) Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
e) Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz;
f) Lokalnego transportu zbiorowego;
g) Targowisk i hal targowych;
h) Zieleni miejskiej i zadrzewień;
i) Cmentarzy gminnych;
j) Programów gospodarczych;
k) Współpracy z przedsiębiorcami;
l) Inwestycji gminnych;
m) Strategii i planów rozwoju gminy;
n) Promocji Gminy w zakresie programów gospodarczych oraz turystyki jako czynników tworzenia miejsc pracy.

3) Komisja Oświaty i Kultury

Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu:
a) Edukacji publicznej;
b) Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;
c) Wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
d) Współpracy z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i stowarzyszeniami;
e) Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
f) Ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego;
g) Promocji Gminy.

4) Komisja Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:
a) Pomocy społecznej;
b) Ochrony zdrowia;
c) Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
d) Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
e) Programów profilaktycznych;
f) Wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
g) Współpraca z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i stowarzyszeniami;
h) Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
i) Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i powodziowej.

5) Komisja Rewizyjna

Zakres i przedmiot działania Komisji określa ustawa i Statut Gminy.

6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres i przedmiot działania Komisji określa ustawa i Statut Gminy.
 

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Bożena Grzybowska – Przewodnicząca
Barbara Dąbrowska – Zastępca Przewodniczącej
Tomasz Kufel
Grzegorz Małowiecki
Małgorzata Rychel

KOMISJA SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Monika Jacyna – Przewodnicząca
Izabela Lis – zastępca Przewodniczącej
Mateusz Jakubowski
Czesława Ratajczyk
Roman Woźniak

KOMISJA BUDŻETOWA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Tomasz Kufel – Przewodniczący
Bożena Grzybowska – Zastępcą Przewodniczącego
Grzegorz Małowiecki
Krzysztof Przewoźniak
Dorota Trzebińska

KOMISJA GOSPODARCZA RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Izabela Lis – Przewodnicząca
Małgorzata Rychel – Zastępca Przewodniczącej
Zbigniew Szczuplak
Iwona Szuszkiewicz
Dorota Trzebińska

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Krzysztof Przewoźniak – Przewodniczący
Roman Woźniak – Zastępca Przewodniczącego
Monika Jacyna
Anna Sypniewska
Iwona Szuszkiewicz


KOMISJA SPORTU ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ RADY GMINY KOŁBASKOWO:
Zbigniew Szczuplak- Przewodniczący
Anna Sypniewska – Zastępca Przewodniczącego
Barbara Dąbrowska
Mateusz Jakubowski
Czesława Ratajczyk

Pin It

Bądź na bieżąco