Obiekt został wybudowany przy wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt wybudowania obiektu wyniósł 633 984, 91 zł., z czego 396550,00 zł. to udział środków UE, 237 434,91 zł. to wkład własny z budżetu gminy.

Skatepark wyposażony jest w 9 przeszkód:

 1. Bold gurb 35/55 o wymiarach : szerokość 100 cm x długość 300 cm x wysokość 55 cm,
 2. Bold rail o wymiarach; szerokość 6 cm x długość 300 cm x wysokość 40 cm,
 3. Curb 40 o wymiarach: szerokość 100 cm x długość 300 cm x wysokość 40 cm,
 4. Manualpad 35 w/curbs 40 o wymiarach : szerokość 661 cm x długość 1448 cm x wysokość 75 cm. Jest to platforma o gładkiej powierzchni bez podjazdu. Przeszkoda umożliwia wykonanie takich trików jak Flipy, Slide'y i Grind'y.
 5. Central plaza part 60 o wymiarach: szerokość 850 cm x długość 1900 cm x wysokość 35 cm. Jest to platforma o gładkiej powierzchni zakończonej w trzech miejscach schodami z metalową poręczą oraz dwoma podjazdami. Przeszkoda umożliwia wykonanie takich trików jak Flipy, Slide'y i Grind'y.
 6. Kinked gurb 35 o wymiarach :  szerokość 100 cm x długość 418 cm x wysokość 35 cm,
 7. Manualpad 25 o wymiarach: szerokość 100 cm x długość 300 cm x wysokość 25 cm.
 8. Flatrail 35 o wymiarach : szerokość : 6 cm x długość 300cm x wysokość 35 cm,
 9. Wallride 60 o wymiarach: szerokość 170 cm x długość 300 cm x wysokość 60 cm.

Każdy użytkownik Skateparku zobowiązany jest  do przestrzegania „ Regulaminu Korzystania Ze Skateparku”.

GALERIA

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2012

Wójta Gminy Kołbaskowo

z dnia 28 marca 2012 r.

 

REGULAMIN
UŻYTKOWANIA SKATEPARKU

§ 1
Zasady ogólne

 1. Wstęp na teren Skateparku jest bezpłatny.
 2. Na terenie Skateparku mogą przebywać:
  1. samodzielnie - osoby mające ukończone 18 lat;
  2. młodzież od 12 lat do 18 lat – za zgodą pełnoletniego opiekuna;
  3. dzieci do lat 12 - tylko i wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 4. Wszyscy przebywający na terenie Skateparku przed rozpoczęciem jazdy mają obowiązek zaznajomić się z „Regulaminem użytkowania Skateparku”.
 5. Skatepark czynny jest codziennie od godziny 8.00 do zmroku w okresie letnim jednak nie dłużej niż do godziny 22:00.
 6. Dopuszcza się okresowe zamknięcie Skateparku w następujących sytuacjach:
  1. intensywne opady deszczu , śniegu, gradu i wyładowania atmosferyczne;
  2. oblodzenie i zaśnieżenie figur, stojąca woda na powierzchni Skateparku itp.;
  3. remont, naprawa i bieżąca konserwacja urządzeń Skateparku;
  4. w innych, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem sytuacjach, w których zagrożone będzie zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników Skateparku.

§ 2
Zasady szczegółowe

 1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na deskorolkach, rolkach i BMX-ach.
 2. Przed rozpoczęciem jazdy zaleca się wykonanie serii ćwiczeń rozgrzewających.
 3. Osoba korzystająca z elementów i urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy.
 4. Za wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas korzystania z elementów i urządzeń obiektu, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z elementów i urządzeń na zasadzie ryzyka sportowego.
 5. Ustala się następujące zasady korzystania z elementów i urządzeń Skateparku:
  1. na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby;
  2. na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać;
  3. na jednym elemencie może jeździć maksymalnie 1 osoba;
  4. chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 6. Jazda na rolkach i deskorolkach są sportami niebezpiecznymi. Nawet przestrzegania powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 7. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z urządzeń Skateparku zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. W przypadku odniesienia kontuzji lub wypadku na terenie Skateparku, każdy poszkodowany jest zobowiązany do powiadomienia o powyższym fakcie administratora Skateparku.

§ 3
Zakazy

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
 2. Jazda i przebywanie na terenie Skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
 3. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 4. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Skateparku.

§ 4
Administrator obiektu

 1. Funkcję Administratora obiektu Skateparku pełni Urząd Gminy Kołbaskowo.
 2. Administrator sprawując nadzór nad Skateparkiem jest zobowiązany do bieżącej kontroli stanu technicznego.
 3. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń elementów i urządzeń na terenie Skateparku każdy użytkownik jest zobowiązany natychmiast poinformować o powyższym fakcie Administratora.

§ 5
Postanowienia końcowe

Użytkowniku pamiętaj!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

 

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe:
Straż pożarna:
Policja:
Administrator obiektu:

 

999 (tel. kom. 112)
998
997
0-91-311-95-10

 

Regulamin określający zasady i tryb korzystania z obiektu użyteczności publicznej pod nazwą Skatepark w Przecławiu zwany „Regulaminem użytkowania Skateparku" został uchwalony Zarządzeniem nr 27/2012 Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 28.03.2012r.

Wójt Gminy Kołbaskowo

 

Pin It

Bądź na bieżąco